Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos

2013-12-05 Nr. (32.41-GPM)-RM-

Dėl pajamų apmokestinimo

Gyventojo sūnus žaidžia žaidimus korporacijos Roblox (toliau – korporacija) internetiniame puslapyje. Žaidžiant šiuos žaidimus, pagal nustatytas taisykles, žaidėjas gauna ir kaupia virtualius taškus, kurie vėliau, žaidėjams pageidaujant, paverčiami į JAV dolerius ir pervedami į nurodytas vaikų PayPal sąskaitas. Prieš pervedant pinigus, korporacija paprašė užpildyti W-8 formą, kuri atleidžia žaidėjus nuo mokestinės vartotojų atsakomybės Jungtinėse Amerikos Valstijose. Korporacija negarantuoja, kad tokios mokėjimo sąlygos bus taikomos ir ateityje, todėl negalima numatyti, kokio dydžio ir kaip dažnai bus gaunamos pajamos. Korporacija pervedusi pinigus į žaidėjų sąskaitas, pervedimų netvirtina jokiais dokumentais.
Paklausime prašoma paaiškinti:

Atsakydami į 1-3 klausimus, paaiškiname, kad pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) 6 straipsnio nuostatas pajamoms, išskyrus pajamas gautas iš paskirstytojo pelno, pajamas gautas iš veiklos vykdomos įsigijus verslo liudijimą ir pajamas iš kai kurios individualios veiklos rūšių, vykdomų pagal pažymą (kurioms taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas), yra taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Gyventojo, iš atsitiktinių, vienkartinių internetinių žaidimų gautos pajamos būtų apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

GPM1 22 str. 1 dalyje nustatyta, kad pagal mokesčio mokėjimo tvarką gyventojo pajamos skirstomos į dvi klases – A ir B. Gyventojų iš užsienio vienetų ir gyventojų gautos pajamos yra priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių gyventojų pajamų mokestį turi sumokėti pats pajamų gavęs gyventojas ir pajamas deklaruoti mokestiniams metams pasibaigus iki kitų metų gegužės 1 d., vadovaujantis GPMĮ 25, 27 straipsniuose nustatyta tvarka.

Vadinasi, gyventojas mokestiniu laikotarpiu (tarkime 2013 metais) gavęs pajamų iš užsienio valstybių žaidžiant internetinius žaidimus, privalo metams pasibaigus, iki 2014 metų gegužės 1 dienos pateikti metinę pajamų deklaraciją GPM308 (toliau – Deklaracija) ir joje deklaruoti visas mokestiniu laikotarpiu gautas pajamas bei iki šios datos sumokėti mokėtiną pajamų mokesčio sumą.

Pažymime, kad užsienio valstybėje gautos pajamos Deklaracijoje turi būti nurodomos litais pagal oficialų lito ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Lietuvos bankas buvo nustatęs tokių pajamų faktinio gavimo dieną. Jeigu tikslaus pajamų gavimo momento nustatyti nėra galimybių (arba pajamos buvo gaunamos periodiškai), pajamų sumos deklaracijoje turi būti nurodomos litais pagal oficialų lito ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Lietuvos bankas buvo nustatęs mokestinio laikotarpio gruodžio 31 dieną.
Deklaracija apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI) gali būti pateikta tokiais būdais:

Mokesčių mokėtoju, t. y. asmeniu, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti mokestį, gali būti ir nepilnametis, tačiau jo galimybė laisvai ir savarankiškai įgyvendinti teises ir prisiimti pareigas priklauso nuo jo civilinio veiksnumo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.8 straipsnio 1 dalies nuostatą, nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų sandorius sudaro turėdami tėvų sutikimą. Be to, CK 3.157 straipsnio 1 dalis nustato, jog tėvai yra savo neveiksnių nepilnamečių vaikų atstovai pagal įstatymus.

Atsižvelgiant į tai, kad dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis yra viena iš civilinių sutarčių rūšių, ją sudarant taikytinos aukščiau minėtos nuostatos. Tai reiškia, kad asmuo nuo 14 iki 18 metų šią sutartį su mokesčiu administratoriumi turi teisę sudaryti pats, tačiau mokesčių administratoriui jis turi pateikti rašytinį tėvų (globėjų) sutikimą (išskyrus atvejus, kai asmuo jau yra pripažintas visiškai veiksniu).
Vadovaujantis aukščiau išdėstytomis nuostatomis Deklaraciją gali pildyti pats nepilnametis (nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų sutikimą) arba jo vardu tėvai (globėjai).
Deklaracijos formą ir pildymo taisykles galite rasti valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt>>Gyventojams>>Rinkmenos>>Formos.
Deklaracijoje apskaičiuotas pajamų mokestis turi būti sumokėtas vaiko vardu į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) surenkamąją sąskaitą, įmokos kodu – 1441.

Šis paaiškinimas parengtas atsižvelgiant į Jūsų išdėstytas aplinkybes. Jei paaiškėtų kitokių ar papildomų svarbių aplinkybių, Valstybinė mokesčių inspekcija pasilieka teisę situaciją įvertinti kitaip.

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) teikiamas paaiškinimas mokesčių mokėtojui neturi teisės akto galios ir išreiškia kompetentingos valstybės institucijos nuomonę mokesčių įstatymų ar kitų teisės aktų reglamentuojamais klausimais.
Savarankiškai visą aktualią informaciją mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais, taip pat paaiškinimus ir komentarus, informaciją apie rengiamus seminarus bei seminarų dalijamąją medžiagą galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt.

VMI prie FM informuoja, kad greičiausiai informatyvius atsakymus visais mokesčių klausimais gausite paskambinę telefonu 1882 (skambinant iš TEO, OMNITEL, BITĖ, TELE2), +370 5 255 3190 – skambinant iš užsienio, kitų ryšio operatorių tinklų abonentams – 8 700 55 882. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Su pagarba
Mokesčių informacijos departamento
Švietimo ir konsultavimo skyriaus
l-ojo poskyrio vedėja
Nijolė Skurkienė

Genė Jucevičienė, tel. (8 5) 274 2998, el. p. g.juceviciene@vmi.lt
GM-6938
VMI


Geriausi mokymai verslumo temą:


VISI MANAGER.LT AKADEMIJA RENGIAMI MOKYMAI